Algemene voorwaarden Residential Real Estate

1. Partijen
 1. RRE: Residential Real Estate, gevestigd te Amsterdam aan De Rijpgracht 14 H (1055 VS), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74747479, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van RRE:

Website: www.residential.nl

Email: info@residential.nl

Telefoonnummer: 020 – 204 45 09

Btw-identificatienummer: NL856117018801

 1. Opdrachtgever: De (potentiële) afnemer van de aangeboden goederen of diensten van RRE.
2. Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen RRE en Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door RRE bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
3. Aanbod en overeenkomst
 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door RRE is aangegeven. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 2. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht, tenzij anders is bepaald.
 3. Alle opgaven door RRE van getallen, maten, gewichten en kleur van de te gebruiken of te leveren goederen of werken in de getoonde of verstrekte offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van RRE.
 4. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat RRE een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat RRE, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering en Opdrachtgever het eventueel afgesproken voorschot en opstartkosten heeft voldaan.
 5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door RRE ten behoeve van de opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van RRE. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met bijvoorbeeld het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door RRE gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
 6. Indien een opdracht door meerdere Opdrachtgevers is gegeven, verbinden alle Opdrachtgevers zich hoofdelijk aan de overeenkomst. Indien RRE de opdracht met meerdere (rechts)personen aanneemt, is iedere (rechts)persoon verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten
 7. RRE is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen Opdrachtgever en derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien, dienen partijen zelf op te lossen. RRE speelt hierbij geen enkele rol.
4. Uitvoering door RRE
 1. RRE behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. RRE zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever erkent dat RRE bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van Opdrachtgever zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van RRE worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst RRE uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. RRE heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.
 2. RRE zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten uit te voeren. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever RRE altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. Het staat RRE vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft RRE het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te geven. Ingeval RRE een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.
 5. De werkzaamheden van RRE omvatten niet een lastgeving op grond waarvan RRE Opdrachtgever vertegenwoordigt bij rechtshandelingen.
 6. Het staat RRE te allen tijde vrij om te weigeren om instructies van Opdrachtgever uit te voeren zonder dat zij deze weigering met redenen hoeft te onderbouwen.
 7. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt RRE de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt RRE dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening. RRE mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan RRE zijn toe te rekenen.
5. Verbintenissen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt RRE in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door RRE. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Er zorg voor dragen dat RRE tijdig kan beschikken over de voor de opdracht door RRE verzochte gegevens;

b) Ervoor zorg te dragen dat RRE op de vooraf overeengekomen momenten toegang verkrijgt tot de locatie teneinde deze in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te bezichtigen c.q. te inspecteren;

c) De door Opdrachtgever aan RRE verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d., vrij zijn van virussen en/of defecten;

d) Opdrachtgever zal RRE informeren over ontwikkelingen die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk sluiten van aanvullende en/of nieuwe overeenkomsten.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (tijdig) worden vervuld of overtreden, dient Opdrachtgever RRE hieromtrent tijdig te informeren. RRE is alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wanneer de verplichtingen als bedoeld in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is RRE niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de dienstverlening aan Opdrachtgever te vergoeden.

4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde financiering(en) en vergunningen(en). Eventueel verkregen advies van RRE dienaangaande doet daar niet aan af.

5. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

a) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;

b) Het niet verkrijgen van een financiering of vergunning als bedoeld in lid 4.

6. Prijzen en betaling
 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door middel van girale overboeking te voldoen.
 3. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt RRE haar tarief vast volgens haar uurtarief van € 150,- (excl. BTW). Dit geldt derhalve ook voor in opdracht uitgevoerde werkzaamheden die buiten de inhoud van de oorspronkelijke overeenkomst worden verricht.
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van RRE is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan is RRE bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom – inclusief incassokosten – per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
 6. RRE is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks in de maand januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI).
7. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en RRE wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Het staat Opdrachtgever vrij om de overeenkomst met RRE op elk gewenst moment schriftelijk te beëindigen. Indien Opdrachtgever tussentijds de overeenkomst wenst te beëindigen, is zij alsnog het gehele honorarium verschuldigd. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan RRE kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat RRE de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.
 3. RRE heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RRE ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;

c) Er op een aan Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd.

3. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan RRE verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

4. In geval van ontbinding van de overeenkomst is RRE gerechtigd om een evenredig percentage van de overeengekomen geldsom te factureren in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, met een minimum van 50%.

8. Garantie en aansprakelijkheid
 1. Opdrachtgever is gehouden om direct bij het in ontvangstnemen van bescheiden tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele fouten of onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan RRE te worden gemeld.
 2. Indien RRE bemiddelt bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen partijen is zij nimmer partij bij deze overeenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud van de uitvoering van de overeenkomst. 
 3. RRE is in geen geval aansprakelijk indien de huurprijs en/of de overeengekomen servicekosten en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wettelijke regels van (huurprijs)regulering. RRE heeft Opdrachtgever erop gewezen dat zij niet standaard een ‘puntentelling’ verricht en dat haar advies derhalve uitsluitend op andere factoren is gebaseerd. RRE heeft Opdrachtgever aangeboden om dit in een aanvullende opdracht te laten uitrekenen. Indien Opdrachtgever deze opdracht niet heeft verstrekt, vallen de eventuele gevolgen te allen tijde onder zijn risico.
 4. Een inspectie door RRE kan niet worden opgevat als een garantie van RRE omtrent de staat van het geïnspecteerde en evenmin kan daaruit worden afgeleid dat het geïnspecteerde vrij is van (verborgen) gebreken.
 5. RRE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tot stand komen van een overeenkomst waarbij RRE bemiddelt, ongeacht de oorzaak daarvan.
 6. De website van RRE (www.residential.nl) is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers van de website. RRE stelt de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samen, doch aan de inhoud ervan kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.
 7. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van RRE leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de door RRE gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, of als de verzekeraar van RRE niet tot uitkering zou overgaan tot de hoogte van factuurbedragen over de laatste drie maanden.
 8. Indien Opdrachtgever voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij gehouden hierop een beroep te doen en RRE te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele eigen risico.
 9. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke aansprakelijkheid van RRE beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade die Opdrachtgever heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van zaken, verlies van contracten en supplementaire kosten.
 10. Opdrachtgever vrijwaart RRE voor alle aanspraken van derden terzake de door RRE verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden.
 11. RRE is onder geen beding verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van huurders die via haar bemiddeling een overeenkomst hebben gesloten met Opdrachtgever. RRE beoordeelt de betrouwbaarheid/kredietwaardigheid van huurders door het aangaan van gesprekken en het analyseren van bescheiden, zoals kredietrapporten, verhuurdersverklaringen et cetera. RRE kan de juistheid van deze informatiebronnen niet garanderen. Zij heeft hierin een onaantastbare discretionaire bevoegdheid en aanvaard geenszins aansprakelijkheid voor afwijkingen ten aanzien van de realiteit/feiten.
 12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen RRE op garantie of tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Opdrachtgever is verplicht geleden schades terstond aan RRE te melden. Daarbij is Opdrachtgever verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk te beperken.
 13. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden terstond schriftelijk te melden aan RRE. De klacht bevat een zo gedetailleerde mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat RRE in staat is hierop adequaat te reageren.
9. Overmacht en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RRE geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, (extreme of bijzondere) weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van RRE opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor RRE onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is RRE bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien RRE bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
10. Privacy, geheimhouding en intellectueel eigendom
 1. De overeenkomst met Opdrachtgever wordt onder andere voor administratieve verplichtingen gearchiveerd. Opdrachtgever kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij RRE opvragen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de overeenkomst en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 2. Partijen zijn over en weer verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens, welke hen bij de uitoefening van de overeenkomst ter kennis komen, zorgvuldig te bewaren en ontoegankelijk te houden voor derden, ook indien de overeenkomst – om welke reden dan ook – reeds geëindigd is.
 3. Het bestaan van de overeenkomst mag niet worden geopenbaard zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RRE, tenzij die verplichting voortvloeit uit de wet.
 4. RRE behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
 5. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van RRE zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van RRE of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.
 6. Het is RRE toegestaan om afbeeldingen van de (gerealiseerde) opdracht c.q. de werkzaamheden te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 7. Bij schending van de bepalingen uit de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel, verbeurt RRE een niet voor matiging vatbare direct opeisbare boete ter hoogte van € 10.000,- per overtreding voortduurt.
11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
 1. RRE is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van RRE.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegd de rechter in het arrondissement waarin RRE haar hoofdvestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin RRE haar hoofdvestiging heeft.